Prof. dr. Vedad Silajdžić, Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Dr. Vedad Silajdžić je vanredni profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu na katedri za Poslovno pravo, gdje obavlja i funkciju prodekana za studentska i normativna pitanja. Angažovan je na predmetima: Poslovno pravo, Međunarodno poslovno pravo, Pravo vrijednosnih papira i Pravo bankarstva i osiguranja. Uz navedeno, dr. Silajdžić je i sudija arbitar Arbitražnog suda BiH pri Vanjskotrgovinskoj komori BiH.

U periodu 2010-2012. godine obavljao je funkciju rukovodioca Katedre za Poslovno pravo na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, a od 2014. do 2016.  godine obavljao je i  funkciju rukovodioca Centra za Poslovno pravo Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

U svom dosadašnjem akademskom i univerzitetskom angažovanju, dr. Silajdžić je koautor sedam univerzitetskih udžbenika, od kojih su dva objavljena na engleskom jeziku. i tematske monografije za BiH u okviru Međunarodne enciklopedije prava. Objavio je veliki broj naučnih i stručnih radova referiranih u međunarodnim bazama podataka. Učestvovao je kao pravni ekspert na više od 30 projekata različite pravne prirode. Profesionalno i lično je posvećen dostizanju najviših profesionalnih standarda pravne struke.


Prof. dr. Veljko Trivun, Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Po diplomiranju na Pravnom fakultetu u Sarajevu, prof. Trivun je radio devet godina u Energoinvestu na različitim pozicijama pravne prirode. Na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu je angažovan na predmetima: Poslovno pravo, Međunarodno poslovno pravo, Pravo vrijednosnih papira i Pravo bankarstva i osiguranja od 1994. godine.

Saznajte više

Prof. dr. Azra Zaimović, Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Dr. Azra Zaimović je vanredni profesor u oblasti Finansija na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, gdje je zaposlena od 2001. godine. Profesor je na predmetima Finansijski menadžment, Investicije i Portfolio menadžment, te drugim srodnim predmetima na I, II i III ciklusu studija na svom matičnom fakultetu.

Saznajte više