Prof. dr. Azra Zaimović, Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Dr. Azra Zaimović je vanredni profesor u oblasti Finansija na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, gdje je zaposlena od 2001. godine. Profesor je na predmetima Finansijski menadžment, Investicije i Portfolio menadžment, te drugim srodnim predmetima na I, II i III ciklusu studija na svom matičnom fakultetu.

Diplomirala je 2000. na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, te 2002. na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, Odsjek za germanistiku, zatim magistrirala 2006. i doktorirala 2010. godine na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu.

Imenovana je od strane Komisije za računovodstvo i reviziju BiH za člana Radne grupe za edukaciju i sticanje zvanja u periodu 2009–2014. godina. Kao član Radne grupe radila je na razvoju zvanja u računovodstveno-revizijskoj profesiji u BiH. Sa Savezom računovođa, revizora i finansijskih djelatnika FBiH sarađuje od 2006. godine na pripremi, organizaciji i evaluaciji stručnih ispita u računovodstveno-revizijskoj struci.

Objavila je 40-tak naučnih radova iz oblasti kojom se bavi, te učestvovala u radu 20 naučnih i stručnih konferencija u zemlji i inostranstvu. Angažovana je kao ekspert na izradi brojnih istraživačkih projekata, analiza i procjena. Autor/koautor je knjiga „Primijenjeni finansijski menadžment“ (2010) i „Modeli vrednovanja finansijske imovine“ (2015), te istraživačke monografije „Domaći javni dug Bosne i Hercegovine – analiza i preporuke“ (2007). Uspješno se bavi konsultantskim poslom i investicijskim savjetovanjem. Licencirani je broker, diler i investicijski savjetnik na tržištu kapitala FBiH pri Komisiji za vrijednosne papire FBiH, te certificirani računovođa pri Savezu računovođa, revizora i finansijskih djelatnika FBiH.

Dr. Zaimović je finansijski ekspert na projektu „Javno-privatno partnerstvo“. Radi na procjeni ekonomske isplativosti i finansijske održivosti projekata javno-privatnog partnerstva, te izradi komparatora troškova javnog sektora u pilot projektima. Autor je „Metodologije za procjenu vrijednosti za novac u projektima javno-privatnog partnerstva“ (2017).


Prof. dr. Veljko Trivun, Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Po diplomiranju na Pravnom fakultetu u Sarajevu, prof. Trivun je radio devet godina u Energoinvestu na različitim pozicijama pravne prirode. Na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu je angažovan na predmetima: Poslovno pravo, Međunarodno poslovno pravo, Pravo vrijednosnih papira i Pravo bankarstva i osiguranja od 1994. godine.

Saznajte više

Prof. dr. Vedad Silajdžić, Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Dr. Vedad Silajdžić je vanredni profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu na katedri za Poslovno pravo, gdje obavlja i funkciju prodekana za studentska i normativna pitanja. Angažovan je na predmetima: Poslovno pravo, Međunarodno poslovno pravo, Pravo vrijednosnih papira i Pravo bankarstva i osiguranja.

Saznajte više