Prof. dr. Veljko Trivun, Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Po diplomiranju na Pravnom fakultetu u Sarajevu, prof. Trivun je radio devet godina u Energoinvestu na različitim pozicijama pravne prirode. Na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu je angažovan na predmetima: Poslovno pravo, Međunarodno poslovno pravo, Pravo vrijednosnih papira i Pravo bankarstva i osiguranja od 1994. godine. Od 2008. godine predavao je i na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u svojstvu gostujućeg profesora. U 2009. godini nagrađen je kao najreferentniji nastavnik povodom jubilarne 60. godišnjice Univerziteta u Sarajevu. Na Ekonomskom fakultetu je obavljao funkciju prodekana za materijalno-finansijska pitanja u periodu 2002–2004. godine. U toku 2005. godine obavljao je funkciju prorektora za finansije i investicije Univerziteta u Sarajevu. U mandatnom periodu 2008–2012. godine obavljao je funkciju dekana Ekonomskog fakulteta.

U svom dosadašnjem akademskom i univerzitetskom angažovanju, prof. Trivun je autor dvije monografije i koautor sedam univerzitetskih udžbenika od čega su dva objavljena na engleskom jeziku. Autor je više od 70 stručnih članaka. Učestvovao je na više od 80 projekata različite prirode. Učesnik je 3 međunarodne konferencije, 5 regionalnih konferencija i preko 30 domaćih i inostranih stručnih seminara i simpozija.

Profesionalno i lično je posvećen dostizanju najviših standarda kvaliteta u visokom obrazovanju. U njegovom mandatu na poziciji dekana je Ekonomski fakultet UNSA akreditovan od strane tri svjetski renomirane akreditacijske kuće: Bureau Veritas, Austrijska agencija za osiguranje kvaliteta (Austrian Agency for Quality Assurance – AQA) i EPAS program EFMD.

 


Prof. dr. Azra Zaimović, Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Dr. Azra Zaimović je vanredni profesor u oblasti Finansija na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, gdje je zaposlena od 2001. godine. Profesor je na predmetima Finansijski menadžment, Investicije i Portfolio menadžment, te drugim srodnim predmetima na I, II i III ciklusu studija na svom matičnom fakultetu.

Saznajte više

Prof. dr. Vedad Silajdžić, Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Dr. Vedad Silajdžić je vanredni profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu na katedri za Poslovno pravo, gdje obavlja i funkciju prodekana za studentska i normativna pitanja. Angažovan je na predmetima: Poslovno pravo, Međunarodno poslovno pravo, Pravo vrijednosnih papira i Pravo bankarstva i osiguranja.

Saznajte više