O projektu "Javno-privatno partnerstvo u BIH"

Projekt "Javno privatno partnerstvo" Ureda koordinatora za reformu javne uprave finansiran je iz sredstava Fonda za reformu javne uprave, a ima za cilj približavanje koncepta javno-privatnog partnerstva (u daljem tekstu: JPP) široj stručnoj javnosti. Jedan od osnovnih zadataka projekta je uspostavljanje funkcionalnog okruženja za JPP kroz provođenje neophodnih regulatornih intervencija (u skladu sa evropskim zakonodavstvom, standardima i najboljim praksama), te gdje je to potrebno podrška uspostavljanju odgovarajućih institucionalnih rješenja.

S tim ciljem, regionalni i bosanskohercegovački eksperti, zajedno sa predstavnicima vlada Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH, rade na razvoju i harmonizaciji zakonodavstva u oblasti JPP-a, obuci i izgradnja kapaciteta organa uprave za provođenje projekata JPP-a, te obuci privatnog sektora o mogućnostima za poslovanje u okviru koncepta JPP-a. Pored toga, tu je i edukacija šire javnosti o prednostima koje donose projekti JPP-a.

Glavni korisnici projekta su vlade Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH.

Partneri u realizaciji projekta "Javno-privatno partnerstvo" su: AMAX bmr d.o.o. Sarajevo, BIČAKČIĆ d.o.o. Sarajevo, PAGE d.o.o. Istočno Sarajevo i NACIONALNI KONSULTANT ZA JAVNE NABAVKE d.o.o. Sofija, Bugarska.

Nosilac Konzorcija, AMAX bmr d.o.o. ima dugogodišnje iskustvo u konsaltingu, izdavaštvu, kao i organizaciji seminara i obuka. Bičakčić d.o.o., firma za projektovanje, inženjering i konsalting, također posjeduje kvalitetne reference u oblasti provođenja sličnih projekata. Nacionalni konsultant za javne nabavke iz Sofije je jedna od vodećih firmi u Bugarskoj u provođenju projekata koje finansira EU, te predstavlja značajan faktor u oblasti javnih nabavki u pogledu savjetovanja i pružanja konsultantskih usluga. Page d.o.o. je partner zadužen za obezbjeđivanje tehničkih resursa, kao i za upravljanje administrativnim poslovima i osobljem.

U sklopu projekta su relevantne institucije imenovale Implementacijski tim koji je zadužen za praćenje aktivnosti, davanje saglasnosti za sve projektne aktivnosti prema javnosti, te odobravanje rezultata projekta. Implementacijski tim se sastoji od po dva člana sa tri nivoa vlasti. U ime Republike Srpske to su Radmila Mihić (pomoćnica ministra finansija RS, Resor za upravljanje investicijama) i Miloš Anđić (viši stručni saradnik za projekte JPP-a, Resor za upravljanje investicijama), u ime Federacije BiH Vedad Nezirić (šef Odsjeka za zaduživanje i koordinaciju sredstava za razvoj, Federalno ministarstvo finansija) i Jasmina Pašić (pomoćnica federalnog ministra energetike, rudarstva i industrije, Sektor za pravne, finansijske i opće poslove), te u ime Brčko distrikta BiH Slavica Živanović (pomoćnica koordinatora za privredna i fiskalna pitanja pri Uredu koordinatora Brčko distrikta BiH u Vijeću ministara BiH) i Danijel Glišić (viši stručni saradnik za promociju investicija i podsticaj razvoja,  Odjel za privredni razvoj, Vlada Brčko distrikta BiH).