Јавни субјекти као партнери у јавно-приватном партнерству

Три су групе јавних субјеката који могу бити партнер приватном сектору, односно приватним оператерима, а то су:

а)    нивои власти у БиХ (ФБиХ, РС, БД БиХ, кантони, градови и општине),
б)    јавна предузећа, односно привредна друштва (правна лица), према критеријима утврђеним законима о јавним предузећима на ентитетском, кантоналном и нивоу БД БиХ, или критеријима утврђеним на нивоу градова и општина, и
ц)    све јавне институције (установе) које су подобне, према општем критерију, да учествују у пројектима ЈПП-а, нпр. школе свих нивоа, универзитети, културне институције и други облици гдје је јавна својина доминантна.

Јавни субјекти се вежу за неки облик власти и код њиховог утврђивања је обавеза да се примијени нормативно рјешење које нам долази из позитивног законодавства. Ако за примјер узмемо Закон о ЈПП-у РС, јавни партнер може бити: Република Српска, односно Влада Републике Српске путем надлежног министарства, јавна установа коју оснива Влада, јавно предузеће у већинском власништву РС, јединице локалне самоуправе, односно општине и градови, јавне установе коју оснивају јединице локалне самоуправе и јавна предузећа у већинском власништву јединица локалне самоуправе (ЗЈПП РС, члан 6). У БД БиХ јавни партнер је само Дистрикт (ЗЈПП БД, члан 2). У ФБиХ је предвиђено да то буду једно или више јавних органа који са приватним партнером склапају уговор, или један или више јавних органа који су с приватним партнером члански повезани у друштво, при чему су као јавни органи одређени: Федерација, кантон, град, општина, јавна установа основана од стране Федерације, кантона, града или општине и привредно друштво са већинским државним капиталом (Нацрт ЗЈПП ФБиХ, члан 5).

За примјер можемо узети и поједина законодавна рјешења у кантонима. Тако је у Кантону Сарајево јавни партнер један или више јавних органа који са приватним партнером или друштвом посебне намјене склапају уговор, или један или више јавних органа који су с приватним партнером сувласнички повезани у заједничком привредном друштву, при чему су јавни органи: Кантон, Град Сарајево и/или општине са подручја кантона, установе чији је оснивач Кантон или јединица локалне самоуправе, као и привредно друштво у власништву или већинском власништву Кантона или јединице локалне самоуправе (ЗЈПП КС, члан 5). Потпуно идентичну одредбу исте нумерације имамо, примјера ради, у ЗЈПП-у Херцеговачко-неретванског кантона. Скоро идентичну дефиницију имамо у ЗЈПП-у Зеничко-добојског кантона (члан 4).

Поред њих, у јавне субјекте (партнере) сврставамо и предузећа у већинском власништву јавног органа. Ко све спада у круг јавних предузећа (привредних друштава) одређено је ентитетским законима о јавним предузећима. У ФБиХ јавно предузеће, у смислу овог закона, јесте предузеће (правно лице уписано у судски регистар као привредно друштво, односно јавно предузеће дефинисано као такво посебним прописом) које обавља дјелатности од јавног друштвеног интереса (енергетика, комуникације, комуналне дјелатности, управљање јавним добрима и друге дјелатности од јавног друштвеног интереса), које запошљава најмање 50 радника, као и предузеће у којем Општина, Град, Кантон или Федерација БиХ има удио у власништву у износу од најмање 50% плус једна дионица, односно удио независно од тога којом се дјелатношћу бави (Закон о јавним предузећима ФБиХ, члан 2).

У РС јавно предузеће у смислу закона је правно лице које је уписано у судски регистар као привредно друштво у форми дионичког друштва или друштва са ограниченом одговорношћу, ради обављања дјелатности од општег интереса и у чијем основном капиталу РС или јединица локалне самоуправе директно или индиректно има већинско власништво. Одредбе овог закона примјењују се и на предузећа која у структури власништва имају најмање 50% плус једна дионица или удјела у власништву Републике и која запошљавају више од 50 лица (Закон о јавним предузећима РС, члан 2).

У БД БиХ имамо истовјетан законски акт којим је утврђено да је јавно предузеће, у смислу закона, предузеће које обавља дјелатности од општег интереса из области енергетике, комуналних дјелатности и других дјелатности, које Скупштина БД БиХ одреди као такве. Јавно предузеће може обављати и друге дјелатности на начин и под условима који се примјењују на дјелатности од општег интереса (Закон о јавним предузећима БД БиХ, члан 2). Ближа одређења везано за број радника и/или постотак учешћа јавног сектора у основном капиталу нису дата.

Питање које се поставља јесте да ли субјекти власти који не припадају тзв. реалном (производном) сектору могу бити носиоци пројеката ЈПП-а? Ради се о пројектима који се односе на секторе образовања у генералном погледу. Мишљења смо, а то и пракса пројеката ЈПП-а показује, да и ови пројекти имају своје мјесто у широкој палети пројеката ЈПП-а. Углавном би се радило о изградњи инфраструктурних објеката (грађевине) као што су школе различитих видова и нивоа образовања. У овоме, регионално посматрано, посебно искуство има Хрватска у Вараждинској жупанији.