Јавно-приватно партнерство у БиХ

Босна и Херцеговина нема велико искуство у реализацији пројеката ЈПП-а. Законски оквир за ЈПП постоји, али обухвата 12 закона, док онај за концесије обухвата чак 14 закона. Чињеница је да је овај овако сложен правни оквир условљен и сложеним уставним уређењем БиХ. Одсуство адекватног законског уређења праћено је непостојањем плана развоја ове области, а БиХ нема експертских знања за пројекте ЈПП-а, односно институције које би унаприједиле процес припреме ових сложених пројеката.

Правни основ за доношење закона о ЈПП-у садржан је у обавези БиХ и органа власти на свим нивоима да по приступању Споразуму о стабилизацији и придруживању осигурају постепено усклађивање својих постојећих закона, као и будућег законодавства са правном течевином (ацqуис) Заједнице. Према члану 70 Споразума, прописано је да уговорне стране (ЕУ и БиХ) признају важност усклађивања постојећег законодавства БиХ са законодавством Заједнице, као и његовог ефикасног провођења. Ова обавеза је и правни основ да се изврши постепено преузимање правне течевине ЕУ, па тиме и законодавних рјешења из сектора ЈПП-а.

Разлози доношења закона о ЈПП-у су, у основи, посљедица изложеног правног основа. Ова потреба је резултат преузетих обавеза БиХ у процесу приступања ЕУ интеграцијама. Поред тога, ова обавеза произлази из општег правног оквира који налаже правно уређење у складу с упоредним законодавним рјешењима, посебно у регији, али и шире те је незаобилазно да се ово правно и економско питање уреди и законодавно.

Посматрани правни институти правно су уређени на свим посматраним нивоима власти у БиХ (ентитет РС, БД БиХ и кантони) изузев ФБиХ. Да би се постигао напредак у реализацији пројеката ЈПП-а, сасвим сигурно је потребно заокружити овај правни оквир те континуирано ажурирати поједина законодавна рјешења, при чему треба користити најбоље упоредне праксе.

У Закону о ЈПП-у РС, јавно-приватно партнерство је облик сарадње јавног и приватног сектора, које се реализује удруживањем ресурса, капитала и стручних знања, ради задовољавања јавних потреба. Сарадња се остварује ради осигуравања финансирања у циљу изградње, санације, реконструкције, управљања или одржавања инфраструктуре, пружања услуга и изградње објеката, а у сврху задовољавања јавних потреба (ЗЈПП РС, члан 2). У БД БиХ ЈПП је дугорочан партнерски однос између јавног и приватног партнера који се заснива с циљем реализације пројеката ЈПП-а (ЗЈПП БД БиХ, члан 2). У ФБиХ је ЈПП, у смислу Нацрта закона о ЈПП-у, партнерски однос између јавног и приватног партнера који се успоставља путем уговора за реализацију пројеката ЈПП-а. Поступак одобравања приједлога пројеката ЈПП-а врше јавни органи, вођење регистра уговора о ЈПП-у и надзор над реализацијом уговора о ЈПП-у врши Комисија за концесије ФБиХ за пројекте из надлежности ФБиХ, и комисије за концесије кантона за пројекте из надлежности кантона, града или општине (Нацрт ЗЈПП ФБиХ, члан 2).

Поред овог, увидом у свих 10 кантоналних закона којима се уређује ова материја, примјетно је да сви посматрани закони познају дефиницију ЈПП-а било посебним чланом, било у оквиру давања основних појмова (дефиниција). Ова дефиниција је доста уједначена и говори да је то уговорни или институционални облик сарадње јавног и приватног сектора у различитим областима, а све ради задовољавања јавне потребе.