U EU realizovani projekti JPP-a u vrijednosti 327 milijardi eura

Prema izvještaju Evropske investicione banke za 2010. godinu, između 1999. i 2009. godine je u EU realizovano više od 1.300 projekata JPP-a u vrijednosti od cca 250 mrd. eura. Do kraja 2007. godine je okončano 350 novih projekata sa vrijednošću od cca 70 mrd. eura. U 2011. godini je najviše projekata JPP-a realizovano u Francuskoj, koja je preuzela primat nad Velikom Britanijom i Španijom. Projekti JPP-a koji se realizuju na tržištu EU neuporedivo su veći od projekata JPP-a u regiji Jugoistočne Evrope.

Regulativa EU-a predstavlja krovnu regulativu koja usmjerava, preporučuje, daje smjernice, sugestije i podstiče razvoj zakonodavstava država članica EU, a sve u svrhu boljeg uređenja i u oblasti JPP-a. Međutim, državna zakonodavstva su jedina mjerodavna za regulisanje predmetnog područja u svakoj pojedinoj državi članici EU. Uticaj regulative EU na realizaciju projekata JPP-a ostvaruje se posredno, preko uticaja na institucije i zakonodavni okvir pojedinih država članica EU. Sam mjerodavni pravni okvir predstavlja zakonodavstvo svake pojedine države članice EU. Budući da su države članice EU uskladile svoja zakonodavstva sa regulativom EU, omogućena je velika povezanost jedinstvenog tržišta unutar područja EU, uz uvažavanje različitosti zakonodavstava pojedinih država članica.