Шта је јавно-приватно партнерство?

Тек однедавно, политике и праксе ЈПП-а привлаче све већу пажњу како институција, тако и пословног сектора због процеса и трендова који уцртавају нове путање односа јавног и приватног сектора за здружено дјеловање.

Преовладавајуће политике у земљама ЕУ за сврху имају стимулисање партнерства између јавног и приватног сектора на нови начин, имајући у виду да се домен јавних интервенција значајно увећао док су јавни извори остали ограничени да би истовремено могли задовољити потребе јавности у различитим сферама живота. Дакле, ЈПП се може посматрати као вид проактивнијег приступа у доношењу одлука од јавног значаја. Комбиновање јавних политика и децентрализованог приступа захтијева постојање правних могућности и услова и на микро и на макро плану, односно како за институције државног нивоа, тако и за оне на локалном нивоу, за успостављање добро устројеног друштвеног система који би опслуживао потребе шире јавности.

Јавно-приватно партнерство представља дугорочан партнерски однос између јавног и приватног партнера који подразумијева пружање јавних услуга или задовољење јавног интереса, односно јавне потребе, путем пројеката ЈПП-а. Јавна потреба подразумијева обављање услуга у области јавног сектора на објектима који се дефинишу као јавно добро и над којима јавни орган има контролу, а у циљу задовољења потражње грађана за јавним услугама и добрима. Јавно добро представља ствари које су по закону намијењене да служе свима под једнаким условима.

Уговор о ЈПП-у је основни уговор склопљен између јавног и приватног партнера којим се уређују права и обавезе уговорних страна. Уговор се склапа у писаном облику и на одређено вријеме, с тим да период не може бити краћи од 5 нити дужи од 40 година, уз могућност да се након истека уговорног периода закључи нови уговор. Партнерски однос јавног и приватног партнера одвија се удруживањем свих облика ресурса на уговорној или статусној основи.

Уговорно ЈПП је модел у којем се међусобни однос јавног и приватног партнера уређује уговором ради набавке услуге расположивости простора, односно грађевине или јавних услуга. Статусно ЈПП је облик заснован на сувласничком односу између јавног и приватног партнера у заједничком привредном друштву које је носилац реализације пројекта ЈПП-а ради набавке услуге расположивости простора, грађевине или јавних услуга.

Модел ЈПП-а нуди јединствен приступ рјешавању инфраструктурних пројеката

Предмет ЈПП-а је изградња, санација, реконструкција, управљање и одржавање капацитета ради пружања услуга и изградње објеката ради задовољавања јавних потреба у свим областима у којима јавни партнер има контролу. Предмет ЈПП-а не може бити искључиво испорука робе, као ни искључиво концесија за привредно кориштење општег или другог добра. Јавни партнер мора поштовати и проводити начело заштите јавног интереса које подразумијева да је крајњи циљ ЈПП-а поврат јавног добра у јавни домен, али и заштита јавног интереса у свакој фази реализације пројеката ЈПП-а.

С обзиром на своју природу, ЈПП може послужити као ефикасно средство или алат за рјешавање проблема финансијског дефицита код изградње или одржавања неопходне јавне или друштвене инфраструктуре, без излагања државног или општинских буџета додатним оптерећењима. Поред тога, ЈПП се може осмислити као врло специфичан модел који се може реплицирати, по потреби увећавати или умањивати, те ревалоризовати уколико опште карактеристике модела расподјељују ризике на праведан начин и ако јавним средствима стварају већу вриједност за друштво. У коначници, ЈПП се може окарактерисати као динамичан развојни процес реализације инфраструктурних пројеката који представља облик сарадње између органа власти (јавне институције) и приватног сектора са циљем модернизације постојеће инфраструктуре и јавних услуга, али и предузимања нових инвестиција. У појединим случајевима, ЈПП укључује финансирање, нацрт, конструкцију, обнову, експлоатацију и/или одржавање инфраструктурне имовине. У другим случајевима, пак, оно укључује пружање различитих услуга које традиционално пружају јавне (државне) институције. За разлику од уобичајених приступа у односима јавно-приватно, модел ЈПП-а нуди јединствене приступе којима се одређени низови активности постављају као „пакет-аранжман”, односно један циклус ЈПП-а подразумијева фазу утврђивања потреба, преко формулисања буџета, израде пројекта, покретања иницијативе, расподјеле ризика, подјеле профита и управљања процесима па све до остварења више економске вриједности и у пословном сектору и у јавним институцијама и заједницама.