Nastavak aktivnosti

Kao nastavak aktivnosti u području javno-privatnog partnerstva identificirana su tri kritična područja intervencije: (i) nastavak razvoja institucionalnog okvir za javno-privatno partnerstvo, (ii) jačanje kapaciteta, te (iii) kampanja javnog informisanja.

Kada govorimo o potrebi nastavka jačanja institucionalnog okvir za javno-privatno partnerstvo, moguće je identificirati dvojak fokus. Sa jedne strane nameće se potreba daljeg unapređenje JPP zakonodavstva, kao i njegova usklađenosti sa relevantnim zakonodavstvom Europske unije, te sa druge strane važnosti jačanja uloge lokalnih zajednica, kao i privrednih komora i udruženja poslodavaca u Bosni i Hercegovini u pogledu javno-privatnog partnerstva. S tim u vezi neophodno je kreirati efikasniji i efektivniji institucionalni okvira za podršku za javno-privatno partnerstvo na lokalnoj razini, te osigurati direktnu intervenciju u pripremi i realizaciji projekata javno-privatnog partnerstva. Pored toga, kao važan dio ukupnih aktivnosti jačanja institucionalnog okvira za javno-privatno partnerstvo, neophodno je osigurati uspostavu i jačanje JPP centara znanja, kao i mreže JPP praktičara i profesionalaca kako iz javnog tako i iz privatnog sektora.

Nadalje, u domeni jačanje kapaciteta neophodno je zaokružiti set metodologija/vodiča u različitim pitanjima JPP partnerstva, odnosno pored postojećih metodologija posebno obraditi problematiku budžetskog tretmana javno-privatnog partnerstva, pitanje poreza u projektima javno-privatnog partnerstva, kao i upravljanja ukupnim JPP projektnim. Pored toga, neophodno je nastaviti sa organizacijom obuka i seminara za uposlenike javne uprave a saradnji sa privrednim komorama i na bazi institucionalnog partnerstva nastaviti sa organizacijom seminara i treninga za predstavnike poslovne zajednice.

Na kraju, sa ciljem daljeg približavanja koncepta javno-privatnog partnerstva široj javnosti neophodna je priprema i provedba sveobuhvatne kampanje javnog informisanja. Također, sa ciljem okupljanja JPP eksperata i praktičara, kao i predstavnika javnog i privatnog sektora uključenih i projekte javno-privatnog partnerstva, te gradeći na uspješnoj realizacija Dubrovačke konferencije, a kao prijedlog za buduće aktivnosti u domeni javno-privatnog partnerstva je i organizacija redovne međunarodne/regionalne konferencije o ulozi i značaju javno-privatnog partnerstva u ekonomskom razvoju lokalnih zajednica.